Explore 21 of Ibaraki’s top sightseeing destinations, search for other destinations in Tokyo and the six prefectures that make up the Kita-Kanto Region and book tours for locations across Japan, all from the same site.

這裡有茨城縣內21個知名景點的詳細介紹。
從搜尋目的地可以預約包含東京在內的一都六縣(關東地區),和日本全國的推薦行程。

In order to prevent the spread of COVID-19, the majority of flights are currently suspended. When the time is right, we’re looking forward to welcoming you to Ibaraki. In the meantime, explore this page and plan your dream ANA flight and visit to Ibaraki and Japan!

為防範新冠狀病毒疫情擴散,現在國際航班幾乎都暫時停飛,期待飛機重新啟航之際,大家能前來親身感受茨城縣的美好。
現在,先來趟日本自豪的ANA全日空的空中之旅,我們期待大家前來日本與茨城縣旅遊的日子盡快到來。

Tastes of Japan – Kanto Region, Ibaraki Prefecture

Tastes of Japan 關東-茨城縣觀光情報
由這裡進入↓

https://www.ana.co.jp/en/jp/japan-travel-planner/tastesofjapan/kanto/#ibaraki

https://www.ana.co.jp/zh/tw/japan-travel-planner/tastesofjapan/kanto/#ibaraki

 

茨城县内医疗机构

茨城縣內醫療相關機構

이바라키현내의 의료기관에 관하여

Thông tin về các cơ sở y tế tại tỉnh IBARAKI

This information is aimed at helping non-Japanese speakers access medical treatment in Ibaraki. Use the links below to search for hospitals and medical facilities by language, opening hours or area.

为了让大家能够安心的前往茨城县,我们为您解决后顾之忧。向您介绍我们茨城的医疗机构。在此网页上选择语言,诊疗科目,所在地域等信息,即可搜索附近的医疗机构。

為保障遊客安心,這裡記載著茨城縣內醫療相關機構。請勾選您的語言、希望診療項目及所在區域,即可搜尋適合的醫療機構。

현내에 안심하고 체제하실 수 있도록 의료기관에 관하여 안내드립니다. 언어와 진료과목, 지역 등을 선택하여 접수 가능한 의료기관을 검색하실 수 있습니다.

Để giúp cho người nước ngoài sống tại Ibaraki cảm thấy yêu tâm hơn, dưới đây là các thông tin về các cơ sở y tế tại Ibaraki. Xin vui lòng tìm các thông tin về bệnh viện, các cơ sở y thế, thời gian mở cửa, địa điểm theo ngôn ngữ phù hợp với bạn theo hướng dẫn bên dưới.

Use the links below to search for medical treatment and hospitals in Ibaraki.

关于茨城县救急医疗情报系统,请使用【Search for a doctor】

在茨城縣急救醫療情報系統網頁裡,進入「Search for a doctor」

이바라키현 구급의료정보 시스템 내의 사이트「Search for a doctor」를 이용해 주십시오

Sử dụng các đường link dưới đây để tìm các cở sở y tế và bệnh viện tại Ibaraki.

Ibaraki Prefecture Website: http://www.qq.pref.ibaraki.jp/pb_md_fnc_language?screen_kind=top

http://www.qq.pref.ibaraki.jp/

http://www.qq.pref.ibaraki.jp/

http://www.qq.pref.ibaraki.jp/pb_md_fnc_language?screen_kind=top

Trang web của tỉnh Ibaraki: http://www.qq.pref.ibaraki.jp/pb_md_fnc_language?screen_kind=top

Ibaraki International Association Website (available in English, Simplified Chinese, Korean, Vietnamese and Thai)

财团法人茨城县国际交流协会

公益財團法人茨城縣國際交流協會官網

공익재단법인 이바라키현 국제교류협회 홈페이지

Website của hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki (có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Thái)

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/english/index.html

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/chinese/index.html

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/index.html

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/korea/index.html

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/vit/index.html

Medical vocabulary handbook for explaining symptoms in Japanese (available in English, Simplified Chinese, Korean, Vietnamese and Thai)

http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/chinese/index.html

感到身體不適時,可使用醫療手冊說明現狀

증상을 설명할 때 의료수첩을 이용하여 설명해 주십시오.

Sổ tay hướng dẫn giải thích các triệu chứng bệnh bằng tiếng Nhật (có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Thái)

https://www.ia/ibaraki.or.jp/kokusai/english/medical/book/all.pdf

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/korea/medical/book/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/vit/medical/book/index.html

General handbook for life in Japan (available in English, Simplified Chinese, Korean, Vietnamese and Thai)

日本生活手册

日本生活手冊

외국인을 위한 생활 가이드북

Sổ tay hướng dẫn về cuộc sống ở Nhật (có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Thái)

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/english/life/guide/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/guide/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/guide/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/korea/life/guide/index.html

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/vit/life/guide/index.html

Search for medical treatment in English and other languages in Ibaraki and across Japan on the JNTO website:

日本政府观光局(JNTO)日本医疗搜索网站

日本政府觀光局(JNTO)醫療機構搜尋網頁

일본정부관광국(JNTO) 의료기관 검색서비스

Tìm kiếm thông tin về các cơ sở y tế bằng tiếng anh tại Ibaraki và Nhật Bản tại website của JINTO

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html